1

Mầm Non Bình Minh

<mnbinhminh.cl@nghean.edu.vn>

2

Mầm Non Nghi Hải

<mnnghihai.cl@nghean.edu.vn>

3

Mầm Non Nghi Hòa

<mnnghihoa.cl@nghean.edu.vn>

4

Mầm Non Nghi Hương

<mnnghihuong.cl@nghean.edu.vn>

5

Mầm Non Nghi Tân

<mnnghitan.cl@nghean.edu.vn>

6

Mầm Non Nghi Thu

<mnnghithu.cl@nghean.edu.vn>

7

Mầm Non Nghi Thủy

<mnnghithuy.cl@nghean.edu.vn>

8

Mầm Non Thu Thủy

<mnthuthuy.cl@nghean.edu.vn>

9

Trường MN sunkids

<sunkids.cualo@gmail.com>

10

Tiểu học Nghi Tân

<c1nghitan.cl@nghean.edu.vn>

11

Tiểu học Nghi Thủy

<c1nghithuy.cl@nghean.edu.vn>

12

Tiểu học Thu Thuỷ

<c1thuthuy.cl@nghean.edu.vn>

13

Tiểu học Nghi Thu

<c1nghithu.cl@nghean.edu.vn>

14

Tiểu học Nghi Hương

<c1nghihuong.cl@nghean.edu.vn>

15

Tiểu Học Nghi Hòa

<c1nghihoa.cl@nghean.edu.vn>

16

Tiểu Học Nghi Hải

<c1nghihai.cl@nghean.edu.vn>

17

THCS Nghi Tân

<c2nghitan.cl@nghean.edu.vn>

18

THCS Nghi Thuỷ

<c2nghithuy.cl@nghean.edu.vn>

19

THCS Lê Thị Bạch Cát

<c2lethibachcat.cl@nghean.edu.vn>

20

THCS Nghi Hương

<c2nghihuong.cl@nghean.edu.vn>

21

THCS Hải Hoà

<c2haihoa.cl@nghean.edu.vn>